خانه | مقالات | کارکنان | راهکارهای وفاداری کارکنان به سازمان

راهکارهای وفاداری کارکنان به سازمان

اندازه فونت: Decrease font Enlarge font
image

 

آیا فکر می کنید راضی و با انگیزه نگهداشتن کارکنان چقدر زحمت دارد؟ آنچه در زیر ذکر می شود 26 روش ، کم هزینه  یا  بی هزینه است برای جذب، نگهداشتن و با انگیزه کردن کارکنان به کار می رود.

 

1.    Acknowlebge (قدردانی)

 زمانی را صرف کنید تا به کارکنان خود بگویید چقدر از آنها ممنون هستید این قدردانی نباید به شیوه پیچیده ای انجام شود بلکه باید با جملا ت ساده بیان شود، تلا ش های ارزشمند کارکنان را در مجموع سازمان شما انعکاس دهد ولو  به صورت خبری کوچک در خبرنامه سازمان درج شود. در این صورت خود این کارکنان اولین کسانی هستند که به شما خواهند گفت ما که کار مهمی انجام نداده ایم!

2.   Benefits (مزایا)

 در حالی که بسیاری از سازمان ها مزایایی مانند مرخصی با حقوق، رفتن به مسافرت، مراقبت های پزشکی، فعالیت های ورزشی و غیره رابه کارکنان تخصیص داده اند ولی ممکن است در  یک محیط رقابتی این مزایا کافی نباشد امروز ایجاد تعادل بین کار و زندگی برای کارکنان به سرعت اهمیت پیدا می کند و این امر باعث می شود لا زم باشد متفاوت عمل کنید و همین طور برنامه های قابل انعطافی مانند خدمات نگهداری از کودکان کارکنان در محیط ارائه دهید.

3.   Care (مراقبت)

 کارکنان در محیط خارج از کار، مشکلا ت زندگی خود را به دوش می کشند. شما می توانید و باید نسبت به مشکلا ت آنها حساس باشید. وقتی مدیران و سازمان ها از کارکنان خود به طور دلسوزانه مراقبت می کنند، در عوض کارکنان احساس وفاداری و وابستگی شدیدی به سازمان پیدا خواهند کرد.

4.   Determine (خواسته های کارکنان را بدانید)

 کارکنان به اشکال مختلف پاداش، واکنش نشان نمی دهند. مثلا  همه کارکنان مایل نیستند در جمع معرفی شوند ولی برخی دیگر ممکن است از تشویق در جمع خوشحال شوند.

5.   Equity (برابری)

 آیا برداشت کارکنان شما این است که با آنها با عدالت رفتار می کنید؟ آیا اقدامات انضباطی برای همه ثابت و یکسان است؟ به یاد داشته باشید که برابری الزاما به معنای یکسان عمل کردن با کارکنان نیست. کارکنان انتظار ندارند با همه مثل هم رفتار شود زیرا شرایط نیازهای هر یک از آنها منحصر به فرد است و آنچه کارکنان نیاز دارند این است که با آنها درست برخورد شود.

6.  Forgive (چشم پوشی)

 کارکنان خطا می کنند. به هنگام خطا نحوه واکنش سازمان می تواند طوری باشد که موجب تغییرات عظیمی در احساس وفاداری و احترام آنها نسبت به سازمان شود. به کارکنان سازمان کمک کنید از اشتباهات خود درس بگیرند.

 به این نکته توجه کنید که ممکن است خطا از فرآیند ناشی شود نه از کارآمدی کارکنان، در این صورت از افرادی که می توانند راه حل های مناسب ارائه کنند کمک بگیرید.

7.  dack feeb Give (بازخورد دادن)

 باز خورد دادن باید مستمر باشد نه فقط به صورت سالا نه برای بازنگری عملکرد طی سال. بازخورد فعالیت کارکنان را مرتب دریافت کنید تا تفاوت بین عملکرد و انتظاری را که از آنها می رود دریابید.

8.  Honesty (صداقت)

 کارکنان صداقت را در رفتار شما ستایش می کنند حتی اگر منجر به دریافت اطلا عات ناخوشایند باشد. بهتر است کارکنان خبرها را مستقیما از خود شما بشنوند تا اینکه به صورت غیرمستقیم یا شایعه، این صداقت رفتار تاثیر خود را در عملکرد کارکنان می گذارد.

9.   Involve (مرتبط بودن)

 آیا به کارکنان این فرصت را می دهید که در اتخاذ تصمیم هایی که بر سازمان و به ویژه بر شغل آنها تاثیر می گذارد مشارکت داشته باشند؟ سوال از کارکنان در مورد عقایدشان در مسائل جزئی و مهم می تواند موجب ایجاد انگیزه در آنها شود.

10. Jump (سرعت)

 با چه سرعتی به درخواست کارکنان خود رسیدگی می کنید؟ خواه شما یک مدیر یا متخصص منابع انسانی باشید، ارائه خدمات به کارکنان از وظایف مهم شما است. حتی اگر نتوانید مساله را حل کنید باید به نوعی تعهد خود را نسبت به حل مشکلا ت کارکنان نشان دهید، ولو به سادگی و به سرعت به آنها اطلا ع دهید که درخواست شما دریافت شد.

11.  imple anb short it Keeps (فرآیندها و ابزار ساده و مختصر)

 کارکنان دوست دارند که موثر و کارآمد باشند و در صورتی که فرآیندها و ابزار کارشان ناکارآمد و غیرموثر باشد نمی توانند به خوبی فعالیت کنند. پس وظیفه شماست که فرآیندها و ابزار مناسب در اختیار آنها بگذارید.

12.    Listen (شنیدن)

 آیا شما مکانیزم های رسمی و غیررسمی برای شنیدن نظرات  کارکنان خود را دارید؟ دریافت نظرات کارکنان چه از طریق صندوق پیشنهادات، نرم افزارهای مربوطه، جلسات حضوری، مذاکره یک به یک یا به صورت های متفاوت این فرصت را به کارکنان می دهد که نظرات، پیشنهادها و عقاید خود را در مورد فعالیت ها ذکر کنند و این روش کلیدی برای مرتبط نگهداشتن کارکنان با محتوای فعالیت هایشان است.

13.    Effectively Manage (مدیریت موثر)

 نحوه اداره کردن کارکنان و فعالیت ها توسط مدیران شما تا چه حد اثربخش است. مطالعات نشان می دهد که مدیر مستقیم یک فرد بیشترین تاثیر را برکارآیی، اثربخشی، وفاداری و ایجاد انگیزه در وی نسبت به سازمان دارد.

14.    Nubge (فشار آوردن)

 از کارکنان خود کار متوسط را قبول نکنید. آنها را با فشار وادار کنید تمام سعی خود را بکنند تا هر دفعه کار خود را کمی بهتر از قبل ارائه کنند.

15.    Opportunities (فرصت ها)

 بسیاری (ولی نه همه) از کارکنان مایل به رشد هستند، چه فرصت هایی در طول فعالیت سازمان برای رشد کارکنان خود فراهم کرده اید تا به سطوح بالا تری برسند یا نقش های پرچالش تری را ایفا کنند؟

16.  Pay (پرداخت)

 با این حال که پرداخت مهم ترین عامل ایجاد انگیزه برای کارکنان نیست ولی موضوعی حائز اهمیت است. نکته کلیدی در مورد پرداخت عادلا نه به کارکنان با توجه به شرایط داخلی و خارجی سازمان است.

 مطمئن شوید پرداخت هایی که انجام می دهید با میانگین پرداخت های درون سازمان و نیز بیرون سازمان یعنی بازاری که کارکنان را از آن جذب می کنید تناقض نداشته باشد.

17.   Question  (سوال)

 اگر فرصت کنید از کارکنان  خود سوال کنید، مطالب زیادی از آنها یاد خواهید گرفت. آیا در مورد بازگشت سرمایه نگران هستید؟ از کارکنان بپرسید آنها فکر می کنند مشکل چیست؟

 آیا فکر می کنید ارائه نوآوری جدید در بازار، کار درستی است، از کارکنان خود بپرسید آنها چه فکر می کنند؟

18.  Rewarb (پاداش)

 پرداخت حقوق کامل برای هر روز در ازای انجام کار کامل طی آن روز، اکنون روش منسوخی برای ایجاد رابطه مالی بین سازمان و کارکنان است. برای اینکه کارکنان را هرچه بیشتر کارآمد و موثر کنید باید بیشتر بپردازید، شما باید برای تلا شهای فردی و گروهی در راستای ماموریت سازمان یا تلا ش هایی که به نوعی حاکی از کارآمدی است یا رفتارهایی را که مایلید ادامه داشته باشد، پاداش دهید. در این زمینه باید نوآور باشید.

 دادن پاداش و مواردی امثال آن که موجب افزایش انگیزه کارکنان می شود، خیلی گران تمام نخواهد شد.

19.    information Share (مشارکت در اطلاعات)

 کارکنان باید چه چیزهایی را بدانند؟ پاسخ این است که هر چیزی را که به آنها کمک کند مشارکت با ارزش تری در سازمان خود داشته باشند. این مشارکت به سادگی باعث می شود کارکنان اطلا عات مثبت در مورد محصولا ت و خدمات شرکت به اطلا ع مشتریان برسانند.

20.  them to Talk (صحبت کردن)

 صحبت کردن با کارکنان نشان می دهد که شما به آنها و عقایدشان علا قه دارید. کارکنان نیز در فرصتی  که ضمن صحبت با شما به دست می آورند سوالا تی را مستقیما مطرح کرده و جواب بگیرید.

21.    issues their Unberstanb  (درک نکات مهم هر بخش)

 نکاتی که در بین کارکنان خدمات رسانی به مشتری اهمیت دارد با نکاتی که در قسمت تولید یا سایر قسمت ها مطرح می شود فرق دارد. آیا می دانید درهر بخش چه مواردی حائز اهمیت است؟

22.    Value (ارزش)

 شاید سازمان شما سازمانی باشد که موجب مباهات کارکنان باشد. شاید شما حقوق و مزایای سخاوتمندانه ای به کارکنان می پردازید و شاید در محل کار برای کارکنان خود امکانات ورزشی و بهداشتی فراهم کرده اید که جزو بهترین ها است و شاید در سازمان شما ارزش های مکتوبی وجود داشته باشد ولی فرصت نکرده اید که درباره آنها فکر کنید یا به کارکنان یادآوری کنید که چنین ارزش هایی وجود دارند. در این باره فکر کنید و ببینید چه مزایای منحصر به فردی در کارکنان خود داده اید؟

23.    Why (چرا)

 وقتی شما تصمیم گیری می کنید یا سیاست جدیدی باید به اجرا درآید یا سایت قبلی باید تغییر کند آیا فقط تصمیم گیری را اجرا می کنید؟ آیا دلیل آن را نیز به کارکنان هم می گویید؟ ارتباط پیدا کردن با کارکنان در مورد دلا یل تصمیم های اتخاذ شده راه ساده ای است که ذهن کارکنان را به تغییرات یکپارچه می کند.

24.    Excellence (تعالی)

 کارکنان دوست دارند احساس کنند بخشی از سازمان هستند که نزد دوستان و آشنایان خود می توانند به آن مباهات کنند و با آنها دوباره کارهای مهم و بزرگی که سازمان انجام می دهد و نحوه مشارکت خودشان صحبت کنند، وقتی سازمان به اهداف خود برسد، محصولا ت جدید تولید کند و جامعه آن را بشناسد، کارکنان بر خود خواهند بالید.

 آیا سازمان شما برای رسیدن به تعالی و اهداف آن تلا ش می کند؟

25.    Yes (بلی)

 گفتن نه آسان است ولی پیدا کردن راه هایی برای رفع نیاز کارکنان سخت و زمان بر است هیچ کس دوست ندارد «نه» بشنود ولی همه ما از اینکه جواب مساعد بشنویم خوشحال خواهیم شد. پس بهتر است مثبت باشیم تا بتوانیم انرژی مثبت را در کارکنان نیز ایجاد نماییم.

26.    Zest (رغبت)

 آیا رغبت داشتن به کار لا زم است؟ جواب در واقع کاملا  مثبت است، وقتی کارکنان از شغل و محیط کار خود لذت ببرند از حضور در محل کار نیز لذت خواهند برد.

 راههایی در نظر بگیرید که در سازمان محیط با نشاطی برای حضور کارکنان فراهم شود تا آنها با رغبت بر سر کار برگردند و به بهترین نحو کار کنند.

 

منبع: 

وب سایت همکلاسی ها

 

 

اضافه کن به: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg
  • email ارسال ایمیل به دوست
  • print پرینت نسخه
  • Plain text متن کشف
تگها
تگی برای این مطلب نیست
سنجش این مطلب
0