خانه | عناوین مقالات علمی | فهرست مقاله های ارائه شده توسط دکتر حسین شکرکن در كنگره‌ها و همايش‌هاي علمي داخلي كشور

فهرست مقاله های ارائه شده توسط دکتر حسین شکرکن در كنگره‌ها و همايش‌هاي علمي داخلي كشور

اندازه فونت: Decrease font Enlarge font
image

 

 

فهرست مقاله های ارائه شده توسط

دکتر حسین شکرکن

 

در كنگره‌ها و همايش‌هاي علمي

 

داخلي كشور

 

 1. فشار رواني شغلي، علل آن و تأثير آن بر سلامتي تن و روان و كارآمدي كاركنان سازمانها، سمينار هفته بهداشت رواني، 1369.

 2. روانشناسي پرسنل، سمينار برنامه ريزي نيروي انساني شركت ملي نفت ايران، 1369 ، شركت ملي نفت ايران.
 3. روانشناسي صنعتي و سازماني، سمينار روانشناسي صنعتي و سازماني، 1370 ، شركت ملي نفت ايران(اهواز)ـ شركت ملي حفاري(اهواز)- شركت فولاد خوزستان (اهواز).

 4. فرايند شناخت اجتماعي، نخستين سمينار جامعه شناسي، 1370 ، دفترهمكاري حوزه ودانشگاه.
 5. منابع مقاومت در برابر فشار رواني، مجموعه مقالات اولين سمينار استرس و بيماريهاي رواني، 1374، دانشگاه علامه طباطبائي .

 6. ارتباط كلامي و متقاعد سازي، گردهمايي سراسري سرپرستان و خبرنگاران روزنامه كيهان، 1370 ، روزنامه كيهان.
 7. كاربرد روانشناسي در صنعت و نقش آن در رشد و توسعة فرهنگ صنعتي، سمينار بررسي راههاي رشد و توسعة فرهنگ صنعتي، 1370، مجموعه مقالات.

 8. بررسي رابطه متغيرهاي قبل از اسارت و حين اسارت با شدت علائم PTSD در دو نمونه از آزادگان شهر اهواز، كنگره روانپزشكي فرهنگي واجتماعي، 1373.
 9. الگوي علي رابطة حوادث صنعتي با ويژگيهاي فردي، شخصيتي و شناختي كاركنان، سمينار ايمني و صنعت نفت، 1374، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران
 10. بررسي رابطه نگرشهاي شغلي با سلامت رواني در كاركنان شركت ملي نفت توليد مناطق خشكي، منطقه گچساران، نخستين كنگره روان شناسي باليني ايران، 1374، دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي ، انجمن روان شناسي ايران.

 11. بررسي رابطة شيوه هاي فرزند پروري با انگيزه پيشرفت در دانش آموزان پسر دورة راهنمايي اهواز، نخستين سمينار ارائه يافته هاي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي در استان خوزستان، 137.
 12. ارتباط بين اشتغال به كار بعد از بازنشستگي و خشنودي از زندگي و افسردگي در معلمين آموزش و پرورش در سال تحصيلي 70-69، نخستين سمينار ارائه يافته هاي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي در استان خوزستان، 1372، اداره كل آموزش و پرورش -دانشكده علوم تربيتي.

 13. مقايسه عملكرد تحصيلي دانش آموزان جهشي و غير جهشي مدارس ابتدائي اهواز، نخستين سمينار ارائه يافته هاي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي در استان خوزستان، 1372، اداره كل آموزش و پرورش-دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي.
 14. مقايسة سازگاري دانش آموزان پسر شاهد با دانش آموزان پسر واجد وفاقد پدر در مدارس غير شاهد ابتدائي اهواز، نخستين سمينار ارائه يافته هاي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي در استان خوزستان، 1372، اداره كل آموزش و پرورش-دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي.

 15. بررسي تأثير جنسيت بر اكتساب مفاهيم نگهداري ذهني عدد، توده و حجم در دانش آموزان پسر و دختر گروههاي سني 5/6،5/8 و 5/10ساله دبستانهاي شهر اهواز، نخستين سمينار ارائه يافته هاي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي در استان خوزستان، 1372، اداره كل آموزش و پرورش-دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي.
 16. اثرات عزت نفس بر عملكرد دانش آموزان دختر و پسر سال اول تا سوم دبيرستان، نخستين سمينار ارائه يافته هاي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي در استان خوزستان، 1372، اداره كل آموزش و پرورش-دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي.

 17. بررسي رابطة آموزشهاي رسمي فني و حرفه‌اي با اشتغال فارغ التحصيلان در استان خوزستان طي سالهاي 67-63، دومين سمينار ارائه يافته هاي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي در استان خوزستان،1373، اداره كل آموزش و پرورش - دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي.
 18. بررسي ارتباط شيوه ها و نگرشهاي فرزند پروري با خلاقيت و بررسي رابطة خلاقيت با هوش و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر سال اول دوره متوسطه شهرستان اهواز، دومين سمينار ارائه يافته هاي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي در استان خوزستان، 1373، اداره كل آموزش و پرورش-دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي.

 19. بررسي رابطه ميان افسردگي معلمان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم ابتدائي نواحي سه گانه شهر اهواز با توجه به نقش تعديل كننده حمايت اجتماعي، دومين سمينار ارائه يافته هاي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي در استان خوزستان، 1373، اداره كل آموزش و پرورش-دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي.
 20. بررسي مقدماتي خودكشي در استان خوزستان، دومين سمينار ارائه يافته هاي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي در استان خوزستان، 1373، اداره كل آموزش و پرورش-دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي.

 21. بررسي رابطه قضاوت اخلاقي با سطوح تحصيلات رسمي، دومين سمينار ارائه يافته هاي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي در استان خوزستان، 1373، اداره كل آموزش و پرورش-دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي. 
 22. تأثير الگوي تحصيلي بر عملكرد تحصيلي در دانش آموزان پسر پاية چهارم ابتدائي شهرستان دزفول، دومين سمينار ارائه يافته هاي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي در استان خوزستان، 1373، اداره كل آموزش و پرورش-دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي.

 23. رابطة بين نگرشها و شيوه هاي فرزند پروري با جايگاه مهار و رابطه جايگاه مهار با عملكرد تحصيلي دانش آموزان سال سوم راهنمائي شهرستان دزفول، دومين سمينار ارائه يافته هاي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي در استان خوزستان، 1373، اداره كل آموزش و پرورش-دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي.
 24. بررسي عوامل مهم افت تحصيلي در دبيرستانهاي پسرانه اهواز، سومين سمينار ارائه يافته هاي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي در استان خوزستان، 1374، اداره كل آموزش و پرورش-دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي.

 25. رابطه سن ورود به مدرسه با عملكرد تحصيلي و سازگاري عاطفي-اجتماعي دانش آموزان پايه اول شهرستان اهواز، سومين سمينار ارائه يافته هاي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي در استان خوزستان، 1374، اداره كل آموزش و پرورش-دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي.
 26. بررسي رابطه انگيزه پيشرفت با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر دورة راهنمايي اهواز، سومين سمينار ارائه يافته هاي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي در استان خوزستان، 1374، اداره كل آموزش و پرورش-دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي.

 27. بررسي تأثير تهديد به تنبيه خفيف و شديد بر نگرش نسبت به تقلب و اقدام به آن در دانش آموزان پسر سال سوم راهنمايي شهر اهواز، سومين سمينار ارائه يافته هاي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي در استان خوزستان، 1374، اداره كل آموزش و پرورش-دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي.
 28. ساخت و اعتبار يابي مقياسي براي سنجش فشار زاهاي دانشجويان و بررسي رابطه اين فشارزا ها با عملكرد تحصيلي، سومين سمينار ارائه يافته هاي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي در استان خوزستان، 1374، اداره كل آموزش و پرورش-دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي.

 29. مقايسه تأثير سطوح پاداش و پسخوراند بر عملكرد و علاقه نسبت به درس رياضي در دانش آموزان پسر سال سوم راهنمايي سوسنگرد، سومين سمينار ارائه يافته هاي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي در استان خوزستان، 1374، اداره كل آموزش و پرورش-دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي.
 30. بررسي رابطه اضطراب امتحان با عزت نفس، اضطراب عمومي، پايگاه اجتماعي، اقتصادي و انتظارات معلم در دانش آموزان پسر پايه سوم دوره راهنمايي اهواز، سومين سمينار ارائه يافته هاي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي در استان خوزستان، 1374، اداره كل آموزش و پرورش-دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي.

 31. بررسي رابطة بين عزت نفس و عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمايي نواحي يك و چهار سال 74-73 در مقايسه با وضعيت همان دانش آموزان در ترمهاي اول و دوم نظام جديد متوسطه سال75-74، چهارمين سمينار ارائه يافته هاي پژوهشي و علوم تربيتي و روانشناسي در استان خوزستان، 1375، اداره كل آموزش و پرورش استان خوزستان - دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي.
 32. بررسي رابطه سبكهاي رهبري مديران با خشنودي شغلي و ارزشيابي عملكرد دبيران مدارس متوسطه پسرانه شهرستان اهواز در سال تحصيلي 75-74، چهارمين همايش ارائه يافته هاي پژوهشي و علوم تربيتي و روانشناسي در استان خوزستان، 1375، اداره كل آموزش و پرورش استان خوزستان - دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي.

 33. بررسي ميزان تأثير دوره هاي آموزشي كوتاه مدت ضمن خدمت بر كارائي دبيران علوم پايه رياضي، فيزيك، شيمي و زيست شناسي نظام جديد‌متوسطه‌نواحي چهارگانه شهرستان اهواز، چهارمين همايش ارائه يافته هاي پژوهشي و علوم تربيتي و روانشناسي در استان خوزستان، 1375، اداره كل آموزش و پرورش استان خوزستان - دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي.
 34. ساخت و اعتبار يابي مقياسي براي سنجش اضطراب امتحان و بررسي رابطه آن با اضطراب عمومي با پايگاه اجتماعي -اقتصادي و عملكرد تحصيلي در دانش آموزان دختر سال سوم راهنمايي اهواز، چهارمين همايش ارائه يافته هاي پژوهشي و علوم تربيتي و روانشناسي در استان خوزستان، 1375، اداره كل آموزش و پرورش استان خوزستان - دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي.

 35. بررسي تأثير جنسيت معلمين دوره راهنمايي شهرستان اهواز در تصحيح اوراق امتحاني-تشريحي با توجيه به سابقه كار، تأهل، سرعت تصحيح و تعداد اوراق امتحاني، چهارمين همايش ارائه يافته هاي پژوهشي و علوم تربيتي و روانشناسي در استان خوزستان، 1375، اداره كل آموزش و پرورش استان خوزستان - دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي.
 36. بررسي امكانات مؤسسات و دستگاههاي دولتي و خصوصي در رابطه با آموزشهاي نظام جديد متوسطه شاخه كاردانش، چهارمين همايش ارائه يافته هاي پژوهشي و علوم تربيتي و روانشناسي در استان خوزستان، 1375، اداره كل آموزش و پرورش استان خوزستان - دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي.

 37. مقايسه عملكرد تحصيلي دانش آموزان جهشي و غير جهشي سال اول دبيرستانهاي شهرستان اهواز، چهارمين همايش ارائه يافته هاي پژوهشي و علوم تربيتي و روانشناسي در استان خوزستان، 1375، اداره كل آموزش و پرورش استان خوزستان - دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي.
 38. بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي با خلاقيت و رابطه خلاقيت با پيشرفت تحصيلي در دانشجو معلمان مرد مركز آموزش عالي ضمن خدمت معلمان اهواز، چهارمين همايش ارائه يافته هاي پژوهشي و علوم تربيتي و روانشناسي در استان خوزستان، 1375، اداره كل آموزش و پرورش استان خوزستان - دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي.

 39. ساخت و اعتبار بابي مقياسي براي رويدادهاي فشارزاي زندگي دانش آموزان پسر دبيرستانهاي اهواز و بررسي رابطه اين عوامل فشارزا با عملكرد تحصيلي آنان، چهارمين همايش ارائه يافته هاي پژوهشي و علوم تربيتي و روانشناسي در استان خوزستان، 1375، اداره كل آموزش و پرورش استان خوزستان - دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي.
 40. مقايسه عملكرد تحصيلي و سازگاري فرزندان دانش آموز پسر و دختر پايه اول راهنمايي مادران شاغل و غير شاغل، با كنترل هوش در شهرستان شوشتر، چهارمين همايش ارائه يافته هاي پژوهشي و علوم تربيتي و روانشناسي در استان خوزستان، 1375، اداره كل آموزش و پرورش استان خوزستان - دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي.

 41. رابطه خلاقيت ، خودشكوفايي و عزت نفس آموزگاران مرد با سلامت رواني و عملكرد شغلي آنان و عملكرد تحصيلي دانش آموزان پايه هاي سوم تا پنجم دبستانهاي شهرستان باغملك، ششمين سمينار ارائه يافته هاي پژوهشي و علوم تربيتي و روانشناسي در استان خوزستان، 1381، آموزش و پرورش استان خوزستان.
 42. بررسي راهبردهاي يادگيري درس زبان انگليسي در بين دانش آموزان دختر و پسر دورة پيش دانشگاهي شهر اهواز و رابطه آن با پايگاه اجتماعي /اقتصادي و عملكرد تحصيلي آنان در درس زبان، ششمين سمينار ارائه يافته  هاي پژوهشي و علوم تربيتي و روانشناسي در استان خوزستان، 1381، آموزش و پرورش استان خوزستان.

 43. بررسي و تحليل سطوح حيطة شناختي و شاخصهاي روان سنجي سؤالات امتحاني پاية سوم راهنمايي استان خوزستان در خرداد ماه 1380، ششمين سمينار ارائه يافته  هاي پژوهشي و علوم تربيتي و روانشناسي در استان خوزستان، 1381، آموزش و پرورش استان خوزستان.
 44. شناسايي و تعيين اولويتهاي پژوهشي آموزش و پرورش از ديدگاه كارشناسان، مديران، معلمان، مشاوران ، اولياء و دانش آموزان دورة متوسطه استان خوزستان، ششمين سمينار ارائه يافته  هاي پژوهشي و علوم تربيتي و روانشناسي در استان خوزستان، 1381، آموزش و پرورش استان خوزستان.

 45. بررسي رابطه ويژگيهاي شخصي و تحصيلي پيش از ورود به دانشگاه نمره هاي امتحان ورودي (كنكور سراسري) و ويژگيهاي شخص حين تحصيل دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز با عملكرد تحصيلي دوره دانشگاه آنان، نخستين كنگره انجمن روانشناسي ايران، 1376، انجمن روانشناسي ايران.
 46. ساخت و اعتبار يابي مقياسي براي حمايت اجتماعي و بررسي رابطه آن با اضطراب، افسردگي، فشارزاهاي دانشجويي و عملكرد تحصيلي‌دانشجويان‌دانشگاه‌شهيد‌چمران اهواز، نخستين كنگره انجمن روانشناسي ايران، 1376، انجمن روانشناسي ايران.

 47. مقايسه سازگاري اجتماعي و سلامت رواني جانبازان شاغل و غير شاغل شهر اهواز ، نخستين كنگره انجمن روانشناسي ايران، 1376، انجمن روانشناسي ايران.
 48. رابطه سبكهاي رهبري مديران با عملكرد شغلي زيردستان با توجه به متغيرهاي جايگاه مهار و ساختار تكليف در كاركنان شركت قند دزفول ، نخستين كنگره انجمن روانشناسي ايران، 1376، انجمن روانشناسي ايران.

 49. بررسي رابطة بين سبك اسناد علي با پيامدهاي رواني(عزت نفس، با اميدي و افسردگي) و عملكرد تحصيلي در دانش آموزان پسر پيش دانشگاهي شهرستان اهواز ، نخستين كنگره انجمن روانشناسي ايران، 1376، انجمن روانشناسي ايران.
 50. بررسي رابطه اختلالات تغذيه با عزت نفس و افسردگي در دانش آموزان دختر دبيرستانهاي اهواز ، نخستين كنگره انجمن روانشناسي ايران، 1376، انجمن روانشناسي ايران.

 51. بررسي تأثير آموزش بهداشت رواني بر نگرش روستائيان انديمشك نسبت به بيماريهاي رواني ، نخستين كنگره انجمن روانشناسي ايران، 1376، انجمن روانشناسي ايران.
 52. بررسي رابطة نگرشهاي فرزند پروري والدين و جايگاه مهار دانش آموزان مقطع راهنمايي شهرستان دزفول ، نخستين كنگره انجمن روانشناسي ايران، 1376، انجمن روانشناسي ايران.

 53. مقايسة ويژگيهاي فردي ، خانوادگي و اجتماعي دانش آموزاني كه در امتحان تيزهوشان اهواز قبول شده اند با دانش آموزاني كه در امتحان تيزهوشان شركت كرده و قبول نشده اند، نخستين همايش ارائه يافته هاي پژوهشي كانون پژوهشي منطقه 2 كشور، 1377، اداره كل آموزش و پرورش استان خوزستان.
 54. تأثير آزمونهاي تكويني (مرحله اي) بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پاية سوم راهنمائي مدارس اهواز در درس رياضيات، نخستين همايش ارائه يافته هاي پژوهشي كانون پژوهشي منطقه 2 كشور، 1377، اداره كل آموزش و پرورش استان خوزستان.

 55. بررسي رابطه فشار رواني با بيماريهاي جسمي - رواني و سلامت عمومي معلمان مرد شهرستان اهواز با توجه به اثر متغيرهاي تعديل كننده حمايت اجتماعي و جايگاه مهار، نخستين همايش ارائه يافته هاي پژوهشي كانون پژوهشي منطقه 2 كشور، 1377، اداره كل آموزش و پرورش استان خوزستان.
 56. بررسي تأثير تهديد به تنبيه خفيف و شديد بر نگرش نسبت به تقلب و اقدام به آن در دانش آموزان دختر سال سوم راهنمائي شهر اهواز، نخستين همايش ارائه يافته هاي پژوهشي كانون پژوهشي منطقه 2 كشور، 1377، اداره كل آموزش و پرورش استان خوزستان.

 57. مقايسه مراحل رشد قضاوت اخلاقي از نظر تقلب در امتحان، عزت نفس، هوش، عملكرد تحصيلي و پايگاه اقتصادي-اجتماعي در دانش آموزان سال اول و دوم متوسطه شهرستان اهواز، نخستين همايش ارائه يافته هاي پژوهشي كانون پژوهشي منطقه 2 كشور، 1377، اداره كل آموزش و پرورش استان خوزستان.
 58. رابطة خشنودي شغلي و انگيزة پيشرفت با سلامت رواني و مسئوليت پذيري مربيان تربيتي زن آموزشگاههاي اهواز، نخستين همايش ارائه يافته هاي پژوهشي كانون پژوهشي منطقه 2 كشور، 1377، اداره كل آموزش و پرورش استان خوزستان.

 59. نظريه فعاليت سالمندي، اولين كنفرانس بين المللي سالمندي در ايران - مجموعه چكيده مقالات، 1378.
 60. خود ناتوان سازي تحصيلي، گردهمايي پژوهشگران /آموزشي سراسر كشور، 1379، خانه معلم.

 61. تأثير عزت نفس بر اقدام به تقلب، هفته پژوهش، 1379، معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز.
 62. بررسي رابطه برخي پيشايندهاي مهم و مربوط با خود ناتوان سازي تحصيلي و رابطة آن با پيامدهاي برگزيده دانش آموزان پسر، هفته پژوهش، 1381، معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز.

 63. بررسي روابط ساده و چندگانه عدالت سازماني و خشنودي شغلي، هفته پژوهش، 1381، معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز.
 64. مقايسة شباهت ارزشها و نگرشها در زوجهاي عادي و متقاضي طلاق شهر اهواز، هفته پژوهش، 1381، معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز.

 65. رابطة نگرش مديران صنايع نسبت به علوم رفتاري با رشتة تحصيلي، سابقة خدمت و ميزان آشنايي آنان به علوم فوق، اولين همايش نقش روانشناسي صنعتي و سازماني در بهره وري منابع انساني، 1381، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.
 66. شناسايي عوامل مؤثر در خشنودي شغلي و بررسي روابط بين اين عوامل با خشنودي شغلي در كاركنان برخي از كارخانه هاي اهواز، اولين همايش نقش روانشناسي صنعتي و سازماني در بهره وري منابع انساني، 1381، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.

 67. بررسي رابطة خشنودي شغلي با رفتار مدني سازماني و عملكرد شغلي در كاركنان برخي از كارخانه هاي اهواز، اولين همايش نقش روانشناسي صنعتي و سازماني در بهره وري منابع انساني، 1381، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.
 68. پيش بيني ارزشيابي عملكرد كاركنان فني مجتمع فولاد مباركه با مجموعه آزمونهاي صنعتي فلانگان (FIT)، اولين همايش نقش روانشناسي صنعتي و سازماني در بهره وري منابع انساني، 1381، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.

 69. بررسي رابطه خشنودي شغلي با عملكرد شغلي در سطوح سازماني و فردي در دبستانهاي شهر اهواز، اولين همايش نقش روانشناسي صنعتي و سازماني در بهره وري منابع انساني، 1381، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.
 70. بررسي رابطه خود ناتوان سازي تحصيلي با عملكرد تحصيلي، نگرش نسبت به تقلب و اقدام به آن در دانش آموزان پسر سال اول دبيرستانهاي اهواز، اولين همايش نقش روانشناسي صنعتي و سازماني در بهره وري منابع انساني، 1381، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.

 71. مقايسة حالتهاي چهارگانه هويت سردرگم، زود هنگام، مهلت خواه و كسب شده در متغيرهاي مسؤوليت پذيري، انگيزه پيشرفت، سلامت رواني و عملكرد تحصيلي در دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز، اولين كنگره سراسري روانشناسي ايران، 1381، دانشگاه تربيت معلم.
 72. بررسي حالتهاي هويت در ابعاد اعتقادي و روابط بين فردي و حوزه هاي فرعي اين ابعاد در دانشجويان دختر دانشگاه شهيد چمران اهواز در سال تحصيلي 81-1380، اولين كنگره سراسري روانشناسي ايران، 1381، دانشگاه تربيت معلم.

 73. بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي و سبكهاي رهبري مديران ، اولين كنگره سراسري روانشناسي ايران، 1381، دانشگاه تربيت معلم.
 74. انگيزة پيشرفت و رابطة آن با كارآفريني، سمينار پيش آيندهاي مهم روانشناسي در كارآفريني، 1381، مركز كاراد.

 75. بررسي رابطه خشنودي شغلي با رفتار مدني سازماني و عملكرد شغلي در كاركنان كارخانه‌هاي اهواز.
 76. بررسي رابطه سبك‌هاي رهبري با رفتار مدني سازماني در كاركنان يك شركت فولاد.

 77. بررسي روابط ساده و چندگانه عدالت سازماني با رفتار مدني سازماني در كاركنان يك سازمان صنعتي.
 78. بررسي رابطه رضايت شغلي, فشار رواني شغلي, جهت گيري كاري با سبك‌هاي مختلف دلبستگي بزرگسالي در پرستاران بيمارستان‌هاي دولتي اصفهان.

 79. بررسي روابط ساده و چندگانه پيشايندهاي مربوط به كارآفريني و رابطه اين متغير با عملكرد تحصيلي و فعاليت هاي غير آموزشي دانشجويان دانشگاه شهيد چمران، 19-21 ارديبهشت 1385، دانشگاه علوم پزشكي و توانبخشي.
 80. بررسي رابطه ساده و چندگانه ويژگي هاي شخصيتي با تعهد حرفه اي در پرستاران برخي از بيمارستان هاي شهرستان اهواز، 19-21 ارديبهشت 1385، دانشگاه علوم پزشكي و توانبخشي.

 81. بررسي رابطه برخي پيشايندهاي مهم و مربوط به خود ناتوان سازي تحصيلي و رابطه آن با پيامدهاي برگزيده دانش آموزان پسر، 28 آذر ماه1380، دانشگاه شهيد چمران اهواز.
 82. بررسي رابطه بين خشنودي شغلي با سلامت رواني در كاركنان يك سازمان صنعتي، 22-23 آذر ماه 1383، دانشگاه شهيد چمران اهواز.

 83. بررسي روابط درون موضوعي و بين موضوعي انگيزش تحصيلي (خودكارآمدي، ارزش تكليف، هدف هاي عملكردگرا، عملكردگريز و تبحري) در دانش آموزان دختر سال اول دبيرستان شهر اهواز، 21-22 آذر ماه 1384، دانشگاه شهيد چمران اهواز.
 84. مقايسه تركيب هاي نه گانه هوش و خلاقيت از لحاظ ويژگي هاي شخصيتي در دانش آموزان سال اول دبيرستان هاي اهواز، 21-22 آذر ماه 1384، دانشگاه شهيد چمران اهواز.

 85. مقايسه كودكان پيش ذبستاني با هوش با همسالان خود و دانش آموزان سال اول دبستان هاي دولتي و غيرانتفاعي اهواز از لحاظ سازگاري و رشد مفهوم نگهداري ذهني عدد و توده با كنترل تحصيلات مادر، 21-22 آذر ماه 1384، دانشگاه شهيد چمران اهواز.
 86. بررسي رابطه ساده و و چندگانه وضعيت اجتماعي- اقتصادي، انگيزه پيشرفت، خلاقيت، مخاطره پذيري، جايگاه مهار، عزت نفس، خودكارآمدي و تحمل ابهام با كارآفريني و رابطه متغير اخير با عملكرد تحصيلي و مشاركت در فعاليت هاي غير آموزشي در دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز، 21-22 آذر ماه 1384، دانشگاه شهيد چمران اهواز.

 87. بررسي رابطه ي هدف هاي پيشرفت و هدف هاي اجتماعي با اجتناب از كمك طلبي در كلاس درس و رابطه ي آن با عملكرد تحصيلي در دانش آموزان پسر سال اول دبيرستان اهواز، 21-22 آذر ماه 1384، دانشگاه شهيد چمران اهواز.   

 

تهیه کننده :

قاسم سیمیاریان 

اضافه کن به: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg
 • email ارسال ایمیل به دوست
 • print پرینت نسخه
 • Plain text متن کشف
تگها
تگی برای این مطلب نیست
سنجش این مطلب
4.00